Bizi Yapılmayan İş Yorar!

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

Sarıyer OSGB bünyesinde görevlendirilen her İşyeri Hekimi, "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kapsamında bulunan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi süreçlerinde, güvenebileceğiniz çözüm ortaklarınız olarak her zaman yanınızdadır.

Rehberlik

İşyeri Hekimlerimiz, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yaparak ve genel iş sağlığı mevzuatına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunurlar.

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemleri saptayarak işvereni bilgilendirirler.

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunurlar.

Risk Değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak İşyeri Hekimlerimizin sorumluluğudur. Çalışmalarını yürütürken gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları özel olarak dikkate alırlar.

Sağlık Gözetimi

İşyeri Hekimlerimiz, sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak işvereni ve çalışanları bilgilendirirler. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini verir, gerekli muayene ve tetkiklerinin takibini sağlarlar.

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek İşyeri Hekimlerimizin sorumluluğudur. İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütürler. Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirirler.

İlgili Birimlerle İşbirliği

İşyeri Hekimlerimiz, sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önererek, ölçüm sonuçlarını değerlendirirler. İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılırlar. Tehlikeli olayların tekrarlanmaması için gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlayarak işverenin onayına sunarlar ve uygulamaların takibini yaparak yıllık değerlendirme raporunu hazırlarlar. Ayrıca, işyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarıyla işbirliği yaparak, çalışmalarına destek sağlarlar.