Bizi Yapılmayan İş Yorar!

Risk Analizi ve Değerlendirme Raporu

Risk Analizi ve Değerlendirme Raporu

‘‘İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’’ gereğince, her işyerinde, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak ayırt edilmeden Risk Analizi ve Değerlendirme Çalışması yapılmalıdır.

Risk analizi, her işyerinin, faaliyet alanından, kullanılan ekipmanlarından, işyerinin fiziki özelliklerinden ve konumundan, çalışan sayısından, üretim yönteminden, vb. birçok sebepten kaynaklanabilecek her çeşit riskin önceden tespit edilmesidir. Risk analizi çalışması bittikten sonra, risk değerlendirmesi süreci başlatılarak, tespit edilen risklerin bertaraf edilmesi ve işyerinin her noktasında çalışanların sağlığının korunması ve işyerinin güvenliğinin sağlanması için tedbirler belirlenir ve uygulamalar takip edilir.

Risk analizi ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi için RİSK ANALİZİ EKİBİ oluşturulur. Bu ekibi oluşturan üyeler şu kişilerdir;

 • İşveren veya işveren vekili,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
 • İşyerindeki çalışan temsilcileri,
 • İşyerindeki destek elemanları,
 • İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Tüm çalışmalar derlenir ve Risk Analizi ve Değerlendirme Raporu hazırlanır. Hazırlanan bu rapor; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir, tehlikeli işyerlerinde 4 yılda bir ve az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir yenilenir. Aşağıda belirtilen durumlarda, işyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın (ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak) tamamen veya kısmen yenilenir.

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması.
 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.