Bizi Yapılmayan İş Yorar!

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı ( TMGD )

         Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.

           ‘‘Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’’ kapsamında eğitimler, yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

           TMGD bulundurma zorunluluğu ve denetimleri 30.06.2015 tarihinde yıllık 50 ton ve üzeri tehlikeli madde bulundurma, taşıma, depolama, elleçleme, yükleme, gönderme vb. işlemleri uygulayan firmalarda denetimler yapılmaktadır.

Ancak;

 (1)  Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG, ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satış yapan işletmelerde,

(2) Liman tesisleri ile havayolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerde,

(3) Karayolu taşıma yönetmeliğine göre K1,K2,C1,C2,L1,L2,R1,R2 yetki belgesine sahip olan firmalarda,

(4) Kamu kuruluşlarında TMGD bulundurma zorunluluğu 01.01.2018 tarihine kadar aranmaz.